Rada školy

 

Výsledky voleb do školské rady 24. 11. 2011

 

Školská rada podle § 168 zákona  č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
b) schvaluje výroční  zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
e) podílí  se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f)  podílí se na řešeni závažných stížností
g) projednává návrh rozpočtu na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření
h) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
i)  podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství