Směrnice ke klasifikačnímu řádu

Upřesnění podmínek pro udělování výchovných opatření

Napomenutí třídního učitele

Důtka třídního učitele

Navrhuje a řeší třídní učitel:

 • zapomínání: žák může zapomenout maximálně 15 pomůcek nebo domácích úkolů za čtvrtletí
 • drobné kázeňské přestupky
 • vyrušování v hodinách
 • poškození majetku školy (učebnice, ztráta učebnic)
 • pozdní příchody na vyučování
 • nepřezouvání se
 

Důtka ředitele školy

Navrhuje třídní učitel a uděluje ředitel školy:

 • opakované drobné přestupky nebo větší množství těchto přestupků
 • vyrušování způsobující narušení chodu hodiny
 • opakované poškození majetku školy
 • časté pozdní příchody na vyučování
 • padělání podpisu rodičů
 • hrubost vůči spolužákům nebo jiným žákům školy
 • malé nepeněžní krádeže ve škole (pomůcky, věci spolužáků atd.)
 • vulgární chování
 • prokázané nepravdivé informace žáků rodičům o škole
 • neomluvené hodiny (max. 2 hodiny)
 • přinesení do školy věcí nebezpečných pro zdraví (nože, pistole na kuličky, zbraně, třaskaviny apod.). Tyto věci budou vráceny rodičům.
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučovací hodině
 

Druhý stupeň z chování

Řeší pedagogická rada:

 • opakované narušování chodu hodin, způsobující zaostávání probíraného učiva za učebním plánem
 • závažné zničení majetku školy
 • kouření v areálu školy
 • opakovaná hrubost, poškození majetku jiného žáka
 • peněžní krádeže a krádeže cennějších věcí (šperk, mobil, oblečení apod.)
 • opakované drobné krádeže
 • vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy
 • neomluvené hodiny do 2 dnů (3-12 hodin)
 • použití a manipulace s nebezpečnými věcmi pro zdraví ve škole
 • zjištěné užívání drog včetně marihuany
 • šikana – poškozování věcí druhého, vyhrožování násilím
 • opakované používání mobilního telefonu při vyučování
 

Třetí stupeň z chování

Řeší pedagogická rada

 • úmyslné poškození školní budovy (okna, fasáda, střecha)
 • opakované kouření v areálu školy
 • hrubost s ublížením na zdraví
 • opakované krádeže po udělení 2. stupně
 • opakované vulgární chování vůči učiteli nebo jiné dospělé osobě v budově školy a poškozování jejich majetku
 • opakované záškoláctví – neomluvené hodiny nad 2 dny (nad 12 hodin)
 • poranění druhé osoby způsobené nebezpečnými věcmi
 • opakované zjištěné užívání drog
 • šikana – vymáhání peněz a služeb, ponižování druhého, snižování důstojnosti druhého
 • distribuce drog - přinesení alkoholu do školy nebo na školní akci
 • konzumace alkoholu ve škole nebo na školní akci
 • odcizení školní dokumentace (včetně klasifikačních materiálů), její zatajování nebo zničení

                                                                                    

      projednala pedagogická rada dne 31. 8. 2021