Úvodem

Proč „Krajina kulturní”?

         „Čím lépe se poznáme, tím spíše se můžeme mít rádi a bude se nám o to lépe spolupracovat nebo řešit problémy partnerského soužití ve sjednocené Evropě“. Tato myšlenka nás provází i při pokračování procesu vzájemného poznávání v průběhu dalšího programu „Krajina kulturní”. Bližší seznámení se s partnerem nám umožnilo poznat dějiny našich regionů, které po mnohá staletí představovaly jednotu. Teprve II. světová válka je na více než 50 let rozdělila a přerušila tradiční vazby mezi lokálními společenstvími. 

             V červnu roku 2008 jsme v Sekretariátu Sdružení obcí povodí Horní Odry Euroregionu „Silesia” podali žádost o připojení se k realizaci výše zmíněného projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR–Polsko, která byla v září téhož roku schválena Řídícím výborem. V realizaci tohoto projektu jsme pokračovali společně s naší partnerskou českou školou ze Starého Jičína, vedeni myšlenkou hlubšího poznání tamního regionu a jeho obyvatel.

Náš projekt, probíhající od listopadu 2008 do června 2009, si klade za cíl poznání regionální  kultury partnera a její proměny v průběhu staletí, jakož i dějinných osudů  našich regionů s ohledem na každodenní život. Cílem projektu je navázání stálého přátelství mezi žáky, jejich rodiči a učiteli z příhraničních oblastí. Za nejdůležitější v naší dlouhodobé spolupráci považujeme likvidaci jazykové, historické a mentální bariéry. Doufáme, že realizace tohoto programu – a jemu podobných – přispěje k nárůstu vzájemné důvěry a odrazí se i na poli hospodářské, obchodní, kulturní a společenské spolupráce. Předpokládáme, že projekt je jednou z mnoha aktivit, které se zaslouží o lepší poznání našich nedalekých sousedů a přispěje k odstranění bariér a nespravedlivých stereotypů, vytvořených během období námi nezaviněné izolace.

            Projekt je plně v souladu se Strategií vývoje Slezského vojvodství, která předpokládá nutnost zvýšení úrovně vzdělání a využití moderních technologií. Cílem programu je zviditelnění euroregionu a poukázání na jeho historickou, kulturní a lidskou hodnotu.  Bádání přineslo mnoho nových poznatků, týkajících se kultury a dědictví našich regionů. Spolupráce našich škol přispěla mezi účastníky projektu k oživení oboustranného zájmu, čímž se zasloužila o poznání společných kořenů jazyků obou partnerů.

Spolupráce mezi partnery z ČR a Polska bude pokračovat i po ukončení programu. Výsledky naši práce budou ještě hodnotnější díky všedním kontaktům účastníků projektu. Jsme přesvědčeni, že to nebude problém, jelikož jsme se na české straně setkali s přátelsky nakloněnými lidmi, jímž stejně jako nám velmi záleží na dalším prohlubování meziregionálních vazeb.

 

Průběh a výsledky Operačního programu přeshraniční spolupráce „Krajina kulturní”

2007 – 2013 Česká republika – Polská republika

Projekt „Krajina kulturní” byl v souladu s plánem realizován v několika krocích. Dne  29. srpna se uskutečnila předběžná pracovní schůzka ve Starém Jičíně s cílem praktické přípravy veškerých aktivit a koordinace projektu. Byl stanoven podrobný terminář a harmonogram setkání. Byl vypracován způsob výměny aktuálních informací pomocí internetu. Žáci byli rozdělení do pracovních skupin s ohledem na širokou škálu aktivit: 

- seznámení se s dějinami spřátelených měst

- představení významných osobností regionu

- příprava divadelních představení na motivy legend z partnerovy oblasti

- příklady tradic a regionálních zvyklostí v proměnách staletí

- regionální kroje a jejich modifikace

- regionální jídla a nápoje

- regionální písně a legendy

- lidové tance

            Dne 18. listopadu se ve Wodzisławiu Śląskim uskutečnilo první setkání účastníků programu. Inaugurační slavnosti programu se zúčastnili představitelé městského zastupitelstva v čele s prezidentem města mgr. ing. M. Kiecou a jeho zástupkyní dr A. Chudzik, představitelé místní samosprávy a Kuratoria Osvěty v Rybniku. Slavnostního zahájení se ujal ředitel Integrované školy číslo 2 mgr. E.  Ogrodnik, který ve svém projevu zdůraznil veliký význam předsevzetí, kladoucího si za cíl vzájemné utužování emocionálních, kulturních a ekonomických vazeb mezi oběma lokálními společenstvími.

             Během práce ve skupinách žáci seznámili svoje kamarády s osobnostmi, které podle nich výrazně ovlivnily lokální vývoj. Učili se také společně zpívat tradiční písničky, provázející všední i sváteční chvíle místního obyvatelstva. Česká mládež poznala dějiny našeho města, které jsme si společně prohlédli. Prohlídku doprovázel výklad o dějinách našeho regionu. To vše umožnilo nejen lepší poznání tradice, ale i obeznámení se s jazykem. Účastníci setkání si vyměnili e-mailové adresy a vypracovali procedury výměny informací elektronickou cestou. 

             Během setkání konaného dne 12. ledna 2009 ve Starém Jičíně se 54-členná skupina žáků z polské i české strany rozdělila na tři týmy, které dostaly různé úkoly. První z nich se ujal přípravy divadelního představení na motivy jedné z místních legend. Druhý tým navštívil kuchyň, kde podle regionálních receptur připravoval místní speciality a konečně třetí se věnoval secvičení tanců a písniček v obou jazycích. Během těchto aktivit docházelo nejen ke vzájemné výměně informací a zkušeností, ale byla to pro všechny také skvělá zábava. Abychom shrnuli naše snažení, sešli jsme se v aule, kde jednotlivé týmy prezentovaly výsledky své práce. Samozřejmě jsme byli pozváni i na prohlídku školy a následně i města. Byla to pro nás příležitost poznat historii Starého Jičína a nejbližšího okolí.

            Ve dnech 18. – 20. března se uskutečnilo setkání realizátorů projektu v Ustroni, v jehož rámci byly učiněny konečné přípravy všech akcí projektu. Konala se generální zkouška divadelních představení, byly předvedeny lidové kroje a místní jídla. Byly provedeny poslední korektury, konaly se poslední porady a byly uděleny poslední  instrukce s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku. Po práci se mládež zúčastnila sportovních klání a diskusí na zajímavá témata, během nichž se seznamovali s jazykem partnera. Na závěr se konala diskotéka stmelující nová přátelství a sympatie. Udělali jsme mnoho společných snímků, jež zůstanou trvalou připomínkou polsko-české spolupráce. Loučení bylo velice těžké, avšak naděje na příští setkání nám tento úkol usnadnila.

(foto)

            Během třídenního pobytu polské a české skupiny na území České republiky v Trojanovicích jsme se věnovali posledním přípravám publikace, výstavy výsledků naši práce a multimediální prezentace. Žáci společně navštívili okolí a shlédli místní pamětihodnosti. V atmosféře družné zábavy jsme utužovali přátelství, přičemž čas plynul tak rychle, že několikadenní výprava se velice záhy nachýlila ke svému konci.

(foto)

            Vrcholným bodem projektu byla společná polsko–česká výstava všech součástí programu připravených jeho účastníky, která se konala 28. května 2009 r. v Wodzisławiu Śl. a 5. června ve Starém Jičíně na české straně. Na slavnost byli pozváni představitelé krajské, okresní a městské samosprávy  z Polska i z ČR a také zaměstnanci Euroregionu Silesia.

            Tato publikace, vydaná v počtu 500 výtisků, zahrnuje popis realizace projektu a výsledků práce mládeže. Brožura bude zpřístupněna knihovnám, kulturním institucím a představitelům samosprávy. Náklady na projekt se vešly do částky 13 156 €. Přidělené prostředky byly využity na různá integrační, pracovní a kulturní setkání, na školení týkající se realizace programu a na nákup pracovních potřeb. Náklady byly pokryty z prostředků EU v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 Česká republika – Polská republika a také ze státního rozpočtu.

Tento projekt byl výzkumným projektem, během něhož partner vedený spolupartnerem připravoval materiály, sbíral recepty atd. týkajícího se ne-vlastního regionu.  Ke konkrétním výsledkům jsme směřovali díky hledání potřebných informací na internetu, jakož i cestou vzájemných návštěv. Užitečné se ukázaly být i informace získané z literatury a dokumentů, k nimž jsme měli přístup v různých institucích a na úřadech. Během třídenního pracovního setkání mládež zpracovávala získané materiály, přičemž se vzájemně instruovala. Žáci si vzájemně pomáhali ve shromažďování a zpracovávání nejrůznějších informací na téma spřáteleného regionu. Veškeré výsledky projektu (námi připravené kroje, jídla, nápoje, zvyky a tradice) byly prezentovány širokému publiku, staly se součástí multimediální prezentace a byly umístěny na internetové stránce naší školy (www.zs2.wodzislaw.pl). Výsledky byly rovněž předvedeny jiným školám našeho regionu. Díky této široké spolupráci a četným setkáním jsme dosáhli nejdůležitějšího cíle projektu – SBLÍŽILI JSME SE!