Otevření školy pro žáky II. stupně od 8. 6. 2020

01.06.2020 14:34

Od pondělí 8. 6. 2020 bude žákům II. stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Účast žáků není povinná.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT o ochraně zdraví (hygienické opatření) a provozu škol, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy. Upozorňujeme na skutečnost, že nebude možné zajistit běžnou ani každodenní výuku, půjde spíše o socializační pobyt žáků ve škole.

 

Ročník

Den výuky

Čas

6. ročník

Pondělí (8. 6., 15. 6., 22. 6.)

7.45 - 11.25

7. ročník

Úterý (9. 6., 16. 6., 23. 6.)

7.45 - 11.25

8. ročník

Středa (10. 6., 17. 6., 24. 6.)

7.45 - 11.25

9. ročník

Čtvrtek (11. 6., 18. 6., 25. 6.)

7.45 - 11.25

 

1) Pobyt ve škole bude umožněn v maximálně 15členných skupinách při zachování všech hygienických a bezpečnostních opatření. Skupiny žáků sestaví vedení školy na základě zájmu. Přihlášení žáka do školy je třeba provést do 4. 6. do 10.00 hod e-mailem svému třídnímu učiteli. Žáka není možné přihlásit do skupiny dodatečně. V uvedených časech budou probíhat ve skupinách třídnické hodiny a výuka hlavních předmětů. Do školy vstupují pouze žáci. Návštěva rodiče ve škole je možná jen na základě domluvy (telefonicky nebo e-mailem).

2) Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

3) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

4) Při prvním nástupu do školy musí žák donést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a přihlášku k prezenční formě výuky. Nemá-li rodič možnost tisku obou dokumentů, může si je vyzvednout na vyhrazeném místě u vstupu do školy.

5) Skupina bude neměnná a nebude možné dodatečné přihlášení žáka.                                                        

6) Docházka nebude povinná, distanční výuka pro žáky, kteří se pobytu ve škole nezúčastní, bude nadále pokračovat.

7) Stravování žáků 2. stupně škola z provozních důvodů nebude zajišťovat.

 

Důležité upozornění: Bez čestného prohlášení a přihlášky nebude žák do skupiny přijat. Žák nesmí vykazovat žádné příznaky choroby. Učebnice budou vracet pouze žáci, kteří z naší školy odcházejí na jinou školu, osobně se domluví s třídním učitelem, ostatní žáci vrátí učebnice na začátku příštího školního roku.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ