Otevření školy pro žáky 9. ročníků od 11. 5. 2020

04.05.2020 12:04

Škola se otevře nejdříve žákům 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT o ochraně zdraví (hygienické opatření) a provozu škol, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Obsahem docházky žáků 9. ročníku je učivo z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Výuka bude probíhat vždy v pondělí, středu a pátek v době od 7.45 do 11.25. Po vyučování bude možné stravování ve školní jídelně po předchozí domluvě s třídní učitelkou.

2) Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.

3) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

4) Při nástupu do školy 11. 5. 2020 musí žák donést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vzít na vyhrazeném místě u vstupu do školy.

5) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. 

6) Prosíme rodiče žáků 9. ročníku, aby do 7. května 2020 12.00 hodin vyjádřili zájem o docházku do školy a stravování e-mailem své třídní učitelce.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ