Otevření školy pro žáky 1. – 5. ročníků od 25. 5. 2020

07.05.2020 12:16

Od pondělí 25. 5. 2020 bude žákům I. stupně umožněna účast na vzdělávacích aktivitách ve škole. Účast žáků není povinná.

Na základě obdrženého manuálu MŠMT o ochraně zdraví (hygienické opatření) a provozu škol, který najdete zde, uvádíme jeho rozpracování na podmínky naší školy:

1) Škola bude pro žáky otevřena každý den v době od 7.45 do 16.00 hod. Po dopoledním bloku (čas ukončení bude upřesněn podle počtu vytvořených skupin), ve kterém bude probíhat výuka dle rozvrhu jednotlivých vyučujících, je zajištěno stravování ve školní jídelně. Následně bude možné, aby se dítě zúčastnilo odpoledního programu ve stejné skupině jako dopoledne, avšak maximálně do 16.00 hod. Do školy vstupují pouze žáci. Návštěva rodiče ve škole je možná jen na základě domluvy (telefonicky nebo emailem).

2) Každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Do sáčku bude ukládat roušku též při obědě.

3) Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím e-mailu.

4) Při nástupu do školy 25. 5. 2020 musí žák donést zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vzít na vyhrazeném místě u vstupu do školy.

5) Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob. Skupina bude neměnná a nebude možné dodatečné příhlášení žáka. Na základě počtu přihlášených žáků a personálních možností školy bohužel nebude zaručeno, že Vaše dítě bude učit jeho třídní učitelka.    

6) Prosíme rodiče žáků 1. – 5. ročníků, aby nejpozději do 18. května 2020 do 12.00 hod vyjádřili zájem o docházku do školy, stravování a odpolední program (nahrazující ŠD) e-mailem své třídní učitelce. Z důvodu složité organizace výuky a personálního obsazení budete kontaktováni třídními učiteli ohledně Vašeho zájmu o přítomnost Vašeho dítěte ve škole už od 12. května 2020.

7) O vytvoření jmenných seznamů skupin a organizačních podrobnostech budou rodiče informováni v týdnu 18. 5. – 22. 5. na webových stránkách školy a na školní vývěsce umístěné před budovou.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ