Opatření k provozu školy vzhledem ke COVID-19

27.08.2020 10:00

- Od 1. 9. 2020 bude vyučování probíhat standartní formou výuky (prezenčně).

- Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

- Žáci budou mít preventivně v aktovce uloženou roušku v sáčku (pro případ nutného využití).

- Žák bude dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, do školy si nosí jednorázové kapesníky (pro případ kýchnutí, zakašlání), ten neprodleně po použití vyhodí a následně si umyje ruce.

- Žáci a ostatní osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

- Žádáme rodiče, aby do školy nevstupovali, pokud to není nebytně nutné. V případě nutnosti si domluvte předem konzultaci s vyučujícím, třídním učitelem či vedením školy nejlépe v odpoledních hodinách. S ohledem na způsob šíření onemocnění COVID-19 je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se žák nebo zaměstnanec školy setká, tím vyšší je riziko šíření onemocnění.

- Vstup cizím osobám do školy je omezen, všechny osoby mají po dobu návštěvy ve škole roušku zakrývající nos a ústa a po vstupu si dezinfikují ruce.

- Pokud zákonný zástupce své dítě do školy doprovází, zůstává venku před budovou školy (s výjimkou rodičů dětí první třídy po dobu nezbytně nutnou).

- Odpolední vyzvedávání dítěte ze školní družiny si zákonný zástupce domluví s vychovatelkou (telefon, pravidelný čas nebo školní zvonek).

- Žáci a ostatní osoby si při vstupu do budovy provedou dezinfekci rukou a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

- Škola má povinnost podle zákona o ochraně veřejného zdraví (§7 odst. 3) předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19. Žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění (při příchodu nebo v průběhu výuky) umístí do izolace od ostatních dětí, zajistí dohled zletilou fyzickou osobou a neprodleně informuje zákonného zástupce o potřebě převzetí dítěte v nejkratším možném čase.

- Školu v případě výskytu onemocnění COVID-19 zpravidla kontaktuje příslušná KHS a nastaví pravidla.

- Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrdí praktický lékař dítěte.

- Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud bude v důsledku mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Dotčení žáci poté přechází na výuku distančním způsobem. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

- V případě, že bude nutno vyučovat distanční formou, mají žáci povinnost se distanční výuky účastnit.

- Jelikož se nynější situace neustále vyvíjí, sledujte prosím internetové stránky školy, kde vždy naleznete aktuální informace.

 

Mgr. Roman Horut, ředitel ZŠ Starý Jičín