Návrat k prezenční výuce 1. a 2. ročníků od 4. 1. 2021

29.12.2020 10:00

Vážení rodiče,

ve středu 23. 12. 2020 oznámila vláda ČR přechod na pátý stupeň PES s platností od 27. 12., což pro školství znamená nová opatření platná od 4. 1. 2021. Dle MŠMT se jedná zatím o opatření na jeden týden (do 10. 1. 2021).

Od pondělí 4. 1. 2021 bude zahájena prezenční výuka pouze u žáků 1. a 2. ročníků za podmínek stanovených MŠMT a za dodržování stanovených hygienických podmínek (zde).

Výuka žáků bude probíhat v jednotlivých třídách podle klasického rozvrhu s paní učitelkou třídní. Školní družina bude v provozu pro přihlášené děti denně od 6.15 do 16.00 hodin za dodržení homogenity skupin žáků jedné třídy.

Do školy budou děti vstupovat hlavním vchodem podle pokynů dozoru. Půjdou se převléci do své šatny, kde si je vyzvedne třídní učitelka. Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Rodiče proto své děti vybaví min. 2 rouškami na den.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. V případě příznivého počasí bude během dne zařazován pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle již dříve zavedeného rozvrhu na MS Teams. Jsou jim umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Konzultace budou nabízeny pouze žákům ohroženým školním neúspěchem a žákům s podporou asistenta pedagoga. Termíny konkrétních konzultací budou stanoveny po domluvě pedagoga s rodičem žáka.

Školní jídelna je v provozu. Žákům 1. a 2. ročníků, kteří se stravují ve škole, budou obědy automaticky přihlášeny. Od pondělí 4. 1. 2021 mají žáci v rámci distančního vzdělávání možnost školního stravování. Obědy je možné přihlásit do čtvrtku 31. 12. 2020 do 12.00 hodin e-mailem u vedoucí školní jídelny Jany Zuzaňákové (zuzanakova@zsstjicin.cz). Výdej obědů pro žáky distančního vzdělávání bude probíhat denně od 12.15 do 12.30 hodin do jídlonosičů.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán. V odůvodněných případech (po předchozí domluvě) je povolen za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Děkujeme za pochopení výše uvedených opatření.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy