Informace pro rodiče k 1. fázi otevírání škol

07.04.2021 14:00

Návrat do školy se týká tříd 1. stupně v týdenních rotacích celých tříd. Výuka bude probíhat dle rozvrhu hodin. Tělesná výchova, plavání a zpěv neprobíhají. Žáci 2. stupně pokračují v distanční výuce.

  • Žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A chodí prezenčně do školy vždy v lichém týdnu (v sudém mají distanční výuku). Začínají od 12. 4. 2021.
 
  • Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.B chodí prezenčně do školy vždy v sudém týdnu (v lichém mají distanční výuku). Začínají od 19. 4. 2021.

 

Další informace

Zaměstnanci školy mají povinnost nosit respirátory (standardy dle MO MZ).

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých dětí a žáků.


Testování

Povinné neinvazivní testování:

  • antigenní testování 2x týdně
  • první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, druhý test ve čtvrtek
  • povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

 

Testování bude probíhat ráno ve třídách. Při testování mladších žáků umožňujeme rodičům nebo člověku, který má souhlas zákonného zástupce, aby jim s odběrem pomohl. Prosíme tuto informaci předem sdělit třídnímu učiteli.

Neotestovaný žák se nebude moci účastnit prezenční výuky. Absence bude omluvena. Škola nemá povinnost takovému žákovi zajistit distanční způsob výuky. Poskytneme přiměřenou formu studijní podpory.

Nemusí se testovat žáci s negativním PCR nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Testovat se nemusí ani žáci, kteří nemoc prodělali a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Musí předložit potvrzení od lékaře nebo z laboratoře.

Mimořádné opatření MZ k testování žáků najdete zde:


Informace ke stravování žáků

Žáci v prezenční výuce mají obědy přihlášeny. Žáci v distanční výuce mohou obědy nadále odebírat do jídlonosičů.

 

Informace ke školní družině

Provoz školní družiny (ranní i odpolední) pouze pro prezenčně vzdělávané žáky 1. - 3. ročníků za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

Mgr. Roman Horut, ředitel školy